Viết chức năng login bằng tài khoản facebook

Khi các bạn cải tiến và phát triển một trang web nào kia, tính năng đăng nhập là cực kỳ đặc biệt, tích hòa hợp tác dụng singin bằng social càng dễ ợt rộng cho người cần sử dụng. Sau đây là một ví dụ singin Facebook bởi PHP.Trong ví dụ tiếp sau đây, những lệnh PHP tiến hành singin nằm trong tệp /logIn.php. Đường dẫn mà lại Facebook chuyển làn đường người tiêu dùng mang lại sau hộp thoại đăng nhập nằm trong tệp tin /fb-callbachồng.php.Quý Khách vẫn xem: Viết tác dụng login bởi tài khoản facebook

Lưu ý: Mọi URL callbaông xã hầu hết buộc phải nằm trong danh sách URI chuyển làn phân cách OAuth phù hợp lệ bằng phương pháp tiếp cận Bảng tinh chỉnh và điều khiển áp dụng, lựa chọn ứng dụng của bạn cùng tiếp cận Sản phđộ ẩm > Đăng nhập Facebook > Cài đặt vào Cài đặt OAuth ứng dụng cùng nhtràn lên kia.


Bạn đang xem: Viết chức năng login bằng tài khoản facebook

*

*

*


Xem thêm: Cách Tải Game Avatar Musik Về Máy Tính, Avatar Musik Cho Máy Tính Tải Về

*

Đây là phần Cài đặt OAuth áp dụng mình nhắc tới ở trong phần Lưu ý bên trên, nhập các URL vào size UI valid redirect URI.


*

/login.php

$fb = new FacebookFacebook( "app-id", // Replace app-id with your tiện ích id "app_secret" => "app-secret", "default_graph_version" => "v2.2", >);$helper = $fb->getRedirectLoginHelper();$permissions = ; // Optional permissions$loginUrl = $helper->getLoginUrl("https://example.com/fb-callbachồng.php", $permissions);eđến " . htmlspecialchars($loginUrl) . "">Log in with Facebook!";/fb-callback.php

$fb = new FacebookFacebook( "app-id", // Replace app-id with your phầm mềm id "app_secret" => "app-secret", "default_graph_version" => "v2.2", >);$helper = $fb->getRedirectLoginHelper();try $accessToken = $helper->getAccessToken(); catch(FacebookExceptionsFacebookResponseException $e) // When Graph returns an error eđến "Graph returned an error: " . $e->getMessage(); exit; catch(FacebookExceptionsFacebookSDKException $e) // When validation fails or other local issues echo "Facebook SDK returned an error: " . $e->getMessage(); exit;if (! isset($accessToken)) if ($helper->getError()) header("HTTP/1.0 401 Unauthorized"); echo "Error: " . $helper->getError() . " "; emang lại "Error Code: " . $helper->getErrorCode() . " "; emang lại "Error Reason: " . $helper->getErrorReason() . " "; eđến "Error Description: " . $helper->getErrorDescription() . " "; else header("HTTP/1.0 400 Bad Request"); eđến "Bad request"; exit;// Logged ineđến "

Access Token

";var_dump($accessToken->getValue());// The OAuth 2.0 client handler helps us manage access tokens$oAuth2Client = $fb->getOAuth2Client();// Get the access token metadata from /debug_token$tokenMetadata = $oAuth2Client->debugToken($accessToken);echo "

Metadata

";var_dump($tokenMetadata);// Validation (these will throw FacebookSDKException"s when they fail)$tokenMetadata->validateAppId("app-id"); // Replace app-id with your app id// If you know the user ID this access token belongs lớn, you can validate it here//$tokenMetadata->validateUserId("123");$tokenMetadata->validateExpiration();if (! $accessToken->isLongLived()) // Exchanges a short-lived access token for a long-lived one try $accessToken = $oAuth2Client->getLongLivedAccessToken($accessToken); catch (FacebookExceptionsFacebookSDKException $e) emang lại "Error getting long-lived access token: " . $e->getMessage() . "

"; exit; emang lại "

Long-lived

"; var_dump($accessToken->getValue());$_SESSION = (string) $accessToken;// User is logged in with a long-lived access token.// You can redirect them to a members-only page.//header("Location: https://example.com/members.php");
Bài trước

Viết chữ bé dại sinh hoạt dưới vào word

Bài sau

Viết công tác đổi chữ thường thành chữ hoa vào pascal


Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *